ಗ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರವಾನಗಿ

The license under which the WordPress software is released is the GPLv2 (or later) from the Free Software Foundation. A copy of the license is included with every copy of WordPress, but you can also read the text of the license here.

Part of this license outlines requirements for derivative works, such as plugins or themes. Derivatives of WordPress code inherit the GPL license. Drupal, which has the same GPL license as WordPress, has an excellent page on licensing as it applies to themes and modules (their word for plugins).

ಉತ್ಪನ್ನ ಕೆಲಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬೂದು ಪ್ರದೇಶವಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ಲಗ್ಇನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಥೀಮ್ ಗಳು ವ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಪಿಎಲ್ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸೆರೆಂಡಿಪಿಟಿ (ಬಿಎಸ್ ಡಿ ಪರವಾನಗಿ) ನಂತಹ ಜಿಪಿಎಲ್ ಅಲ್ಲದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು.