ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Filtering by:
ಸಂಪಾದನೆ

ಲೇಔಟ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ವಿಷಯ

ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ

Classic Real Estate

classictemplate ಮೂಲಕ

ಆವೃತ್ತಿ: 0.3

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿದ್ದು : ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2024

ಸಕ್ರಿಯ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು: 100+

ವರ್ಡ್ಪ್ರೆಸ್ ಆವೃತ್ತಿ: 5.0 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು

PHP ಆವೃತ್ತಿ: 5.6 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು

ಥೀಮ್ ಮುಖಪುಟ

Classic Real Estate presents a design that beautifully caters to the distinct needs of real estate professionals and agencies. Characterized by its timeless and sophisticated aesthetics, the theme effortlessly blends clean lines, tasteful typography, and a harmonious color palette to create an online presence that captivates audiences. Tailored specifically for real estate agents and agencies, the theme is meticulously crafted to enhance user experience, underpinned by an intuitive navigation structure that expertly guides visitors through property listings. Prominently adorning the homepage is a property search bar, a dynamic tool facilitating swift and targeted searches based on specific location and desired price range. The theme masterfully employs high-quality imagery through immersive image sliders, showcasing property listings in an engaging manner that provides potential clients with an immersive, comprehensive view of the available properties. The Classic Real Estate theme boasts an array of key features that elevate its utility and impact. These encompass dedicated sections for comprehensive property listings, interactive maps that provide an enhanced sense of location, robust advanced search functionalities, detailed agent profiles, seamless integrated contact forms, and a responsive design that guarantees optimal performance across devices. The theme further extends its capabilities with its ability to showcase featured listings, seamlessly integrate a blog for sharing industry insights, offer customization options for tailored branding, and present testimonials that validate and establish trust.

ಬೆಂಬಲ

ಹೇಳಲು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ?

ಬೆಂಬಲ ವೇದಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವರದಿ

ಈ ಥೀಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ?

ಈ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ

ಯಾವುದೇ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.