ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Filtering by:
ಸಂಪಾದನೆ

ಲೇಔಟ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ವಿಷಯ

ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ

Election Campaign

buywptemplates ಮೂಲಕ

ಆವೃತ್ತಿ: 0.1.6

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿದ್ದು : ಮೇ 20, 2024

ಸಕ್ರಿಯ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು: 50+

ವರ್ಡ್ಪ್ರೆಸ್ ಆವೃತ್ತಿ: 5.0 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು

PHP ಆವೃತ್ತಿ: 7.2 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು

ಥೀಮ್ ಮುಖಪುಟ

Election Campaign is a versatile and user-friendly WordPress theme designed for effective campaign management and engagement. With features tailored for campaign strategy, voter targeting, and political messaging, it empowers candidates to craft winning electoral strategies. This theme facilitates seamless communication and marketing through political advertising, social media campaigning, and public relations. It ensures that campaign messaging reaches the right audience through targeted voter outreach and strategic political branding. From Campaign management to Political fundraising, this theme offers comprehensive tools for organizing and financing election campaigns. It enables efficient management of political events, rallies, and speeches, enhancing candidate visibility and engagement with voters. The theme's clean and responsive design ensures a professional and visually appealing online presence, complemented by personalization options and a customizable testimonial section. With built-in SEO-friendly features and optimized codes, it ensures a fast page load time and enhanced visibility on search engines. Mobile-friendly and multipurpose, this theme provides an interactive and stunning user experience across devices. It comes with bootstrap integration and shortcodes for easy customization, allowing candidates to create a unique and impactful campaign website. With secure and clean code, this theme prioritizes data privacy and protection, ensuring a safe and trustworthy online environment for both candidates and voters. It includes social media integration and call-to-action buttons to encourage user engagement and support. Demo: https://demos.buywptemplates.com/political-candidate-pro/

ಯಾವುದೇ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.