ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Filtering by:
ಸಂಪಾದನೆ

ಲೇಔಟ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ವಿಷಯ

ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ

LED TV

drakearthur ಮೂಲಕ

ಆವೃತ್ತಿ: 0.2

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿದ್ದು : ಮೇ 8, 2024

ಸಕ್ರಿಯ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು: 40+

PHP ಆವೃತ್ತಿ: 7.2 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು

ಥೀಮ್ ಮುಖಪುಟ

LED TV is an elegant and modern WordPress theme crafted specifically for websites related to broadband, cable television, and satellite TV services. With its clean layout and user-friendly interface, this theme offers an ideal platform for showcasing the latest LED TV models, reviews, and industry news while also accommodating internet services like broadband, IPTV, and telecom companies. At its core, the LED TV theme emphasizes simplicity and functionality, ensuring easy navigation for visitors interested in cable television, online cinema, and online TV services. The responsive design guarantees seamless viewing across various devices, including smartphones and tablets, catering to modern internet users. Customization options allow users to tailor the website to suit their brand identity, whether they are internet providers, satellite TV companies, or digital TV stores. With clean and efficient code, the theme ensures fast page load times, contributing to a positive user experience and improved search engine rankings for businesses offering broadband internet services and online movies. The LED TV WordPress theme provides a professional and visually appealing solution for showcasing LED TVs and related content, making it suitable for a wide range of businesses in the internet and telecommunications industry, including satellite TV providers, broadband internet services, and online cinema platforms.

ಬೆಂಬಲ

ಹೇಳಲು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ?

ಬೆಂಬಲ ವೇದಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವರದಿ

ಈ ಥೀಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ?

ಈ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ

ಅನುವಾದಗಳು

LED TV ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ

ಯಾವುದೇ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.