ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Filtering by:
ಸಂಪಾದನೆ

ಲೇಔಟ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ವಿಷಯ

ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ

Misbah One Page

Misbah WP ಮೂಲಕ

ಆವೃತ್ತಿ: 1.4

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿದ್ದು : ಮೇ 13, 2024

ಸಕ್ರಿಯ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು: 20+

ವರ್ಡ್ಪ್ರೆಸ್ ಆವೃತ್ತಿ: 5.0 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು

PHP ಆವೃತ್ತಿ: 5.6 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು

ಥೀಮ್ ಮುಖಪುಟ

Misbah One Page is a sleek and modern WordPress theme designed to create stunning single-page websites with ease. It offers a seamless user experience by combining simplicity with powerful features, making it ideal for portfolios, small businesses, freelancers, and creative professionals. At its core, Misbah One Page is built on a responsive framework, ensuring that your website looks great and functions smoothly across all devices, from desktop computers to smartphones and tablets. This responsiveness enhances user engagement and accessibility, crucial factors in today's digital landscape. One of the standout features of Misbah One Page is its intuitive drag-and-drop page builder, which empowers users to create custom layouts effortlessly. With this tool, you can arrange sections, add content, and customize elements in real-time, without any coding knowledge required. This flexibility allows for endless creative possibilities, enabling you to tailor your website to suit your unique style and branding. The theme also includes a variety of pre-designed sections and content blocks, such as about me, portfolio, services, testimonials, and contact forms, making it easy to showcase your work and communicate your message effectively. These sections are fully customizable, allowing you to personalize colors, fonts, images, and more to reflect your brand identity.

ಬೆಂಬಲ

ಹೇಳಲು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ?

ಬೆಂಬಲ ವೇದಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವರದಿ

ಈ ಥೀಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ?

ಈ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ

ಯಾವುದೇ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.