ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Filtering by:
ಸಂಪಾದನೆ

ಲೇಔಟ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ವಿಷಯ

ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ

Photographer Magazine

Mizan Themes ಮೂಲಕ

ಆವೃತ್ತಿ: 0.3

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿದ್ದು : ನವೆಂಬರ್ 17, 2023

ಸಕ್ರಿಯ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು: 50+

ವರ್ಡ್ಪ್ರೆಸ್ ಆವೃತ್ತಿ: 5.6 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು

PHP ಆವೃತ್ತಿ: 7.2 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು

ಥೀಮ್ ಮುಖಪುಟ

Photographer Magazine is a visually stunning and feature-rich website template designed specifically for photographers, photography enthusiasts, and photography magazines. This theme offers a seamless blend of aesthetics and functionality, catering to the needs of those who wish to showcase their photography skills or create an online photography magazine. Photographer Magazine is highly user-friendly, making it accessible even for those with limited technical knowledge. Its intuitive drag-and-drop page builder simplifies the process of designing and customizing pages, allowing users to create a personalized website without writing a single line of code. One of the standout features of this theme is its emphasis on captivating visuals. It provides numerous customizable options for displaying high-resolution images and galleries in a visually appealing manner. With various layout options, grid styles, and portfolio templates, photographers can effortlessly create a portfolio that reflects their unique style and expertise. In addition to its aesthetic appeal, the theme also prioritizes performance and speed. It is optimized for search engines, ensuring that your photography website ranks well on search engine result pages (SERPs). Additionally, it is responsive and mobile-friendly, providing an optimal viewing experience across various devices. Moreover, Photographer Magazine comes with a range of useful features like social media integration, newsletter subscription forms, and e-commerce capabilities, making it suitable for photographers who want to sell their prints or merchandise.

ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡು
ಈ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಬೆಂಬಲ

ಹೇಳಲು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ?

ಬೆಂಬಲ ವೇದಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವರದಿ

ಈ ಥೀಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ?

ಈ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ

ಯಾವುದೇ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.