ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Filtering by:
ಸಂಪಾದನೆ

ಲೇಔಟ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ವಿಷಯ

ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ

Travel Aura

WP Travel Kit ಮೂಲಕ

ಇದು Travelscape ಮಗುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಆವೃತ್ತಿ: 1.0.0

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿದ್ದು : ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2024

ಸಕ್ರಿಯ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು: 50+

PHP ಆವೃತ್ತಿ: 5.6 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು

ಥೀಮ್ ಮುಖಪುಟ

Introducing Travel Aura, your go-to solution for creating stunning tour and travel websites! Crafted especially for travel agencies, this free WordPress theme is your ticket to an unforgettable online presence. Powered by the renowned WP Travel Engine plugin, Travel Aura ensures seamless booking experiences for your visitors. With its sleek design and user-friendly features, Travel Aura is perfect for showcasing your travel packages in style. And here's the best part - it's mobile-friendly and responsive, guaranteeing an immersive experience across all devices. Say goodbye to tedious setup processes! Thanks to the one-click demo import feature, setting up your website is a breeze. Just a click and you'll have default content and layouts ready to go. And the customization options? Endless! Compatible with Elementor and Gutenberg, Travel Aura empowers you to personalize every aspect of your website with ease. Ready to embark on your digital journey? Dive into the world of Travel Aura and create a website that truly stands out! View theme demo here: https://preview.wptravelkit.com/travel-aura/

ಬೆಂಬಲ

ಹೇಳಲು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ?

ಬೆಂಬಲ ವೇದಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವರದಿ

ಈ ಥೀಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ?

ಈ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ

ಯಾವುದೇ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.